Regulamin sklepu internetowego

Euro Cafe

Zasady ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie Euro Cafe (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem http://eurocafe.com.pl.Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest .Euro Cafe Goran Gligorov, ul. Legionów 122/7, 90-764 Łódź, NIP 725-189-05-03, telefon: 042 655 09 58, adres poczty elektronicznej: info@eurocafe.com.pl
Kupującym jest każdy podmiot dokonujący zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem ( posiadajcy pełną zdolność do czynności prawnych).
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie internetowym pod adresem http://eurocafe.com.pl
Ceny podawane są w złotówkach oraz stanowią wartość brutto.
Podane ceny nie obejmuje kosztów wysyłki.

Ochrona danych osobowych

Kupujący, dokonując rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie
oraz przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
W związku z realizacją zamówienia, sprzedający może przetwarzać następujące dane osobowe kupującego:

imię oraz nazwisko,
adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
adres dostawy,
numer telefonu.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich korygowania. Kupujący może zwrócić się z prośbą usunięcia konta użytkownika w sklepie, w takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie.
Sprzedający nie przekazuje innym administratorom danych osobowych z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania. Sprzedający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązania, wynikającego z zawartych umów sprzedaży.
Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych za pomocą poczty elektronicznej. Nie stanowi to warunku koniecznego dla złożenia zamówienia ale nie wyrażenie zgody pozbawia kupującego możliwości otrzymywania informacji o produktach oraz ofertach promocyjnych.

Składanie zamówień, płatność, realizacja

Informacje podane na stronie internetowej http://eurocafe.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu odpowiedniej funkcji sklepu (dodając wybrany towar do koszyka oraz zatwierdzenie złożonego zamówienia). Po otrzymaniu oferty, Sprzedający potwierdza złożenie zamówienia, drogą elektroniczną.
Sprzedający może odmówić przyjęcia oferty jeśli jej zrealizowanie nie będzie możliwe.
Przyjmowanie zamówień w Sklepie odbywa się 24 godziny na dobę, siedem dni
w tygodniu, natomiast ich realizacja od poniedziałku do piątku w godz: 9-15. Realizacja zamówień nie odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nierealizowania zamówień również w inne dni, po wcześniejszym umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu.
Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie lub przez kontakt telefoniczny (nr telefonu również podany na stronie internetowej).
Kupujący może dokonać płatności w jeden z wybranych sposobów:

przelewem bankowym,
bezpośrednio na konto Sprzedającego
płatność on-line tPay , operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań � Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dostawa towaru odbywa się w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:

przesyłką kurierską (InPost) PACZKOMAT,
przesyłką kurierską (DPD) ,
odbiór osobisty w siedzibie sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i godziny

Szczegółowa opłata podana jest przy każdej ofercie sprzedaży i uzależniona jest
od wyboru sposobu dostawy oraz od wielkości i ciężkości towaru.

Zamówienie jest realizowane w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty za towar
oraz przesyłkę.
Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania, Sprzedawca natychmiast informuje o tym Kupującego, jednocześnie wskazując prawo do:

odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości (Sprzedający zwraca wówczas całość poniesionej kwoty za towar i transport) odstąpienia przez Kupującego od umowy w części (Sprzedający zwraca część poniesionej kwoty, realizuje pozostałą część zamówienia).

Jeżeli realizacja zmówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby chwilowy brak towaru w magazynie, Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć inny towar o tej samej jakości, cenie oraz takim samym przeznaczeniu.
Sprzedawca dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument dostawy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do kupującego, bez podania przyczyny.
Kupujący odstępuje od umowy drogą elektroniczną, wypełniając odpowiedni formularz znajdujący się na stronie sklepu lub drogą telefoniczną (nr telefonu znajduje się na stronie).

W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od momentu otrzymania towaru. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty transportu.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego dokonał Kupujący.
Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru
z powrotem lub do czasu otrzymania od Kupującego dowodu odesłania towaru.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem naruszenia bezpośredniego opakowania z kawą.

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli towar ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru lub odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany na inny towar.

Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Euro Cafe ul. Legionów 122/7, 90-764 Łódź.
Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
sposobem dostarczenia towaru,
nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
opisem produktów.

Reklamacja może być wniesiona:
pisemnie, na adres Sprzedającego,
za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
8. Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, istnieje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Platforma dostępna jest pod adresem dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Warunki techniczne świadczenia usług

Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox 10, MS Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 10 – lub wyższe,

przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego http://eurocafe.com.pl/PunktG przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.