POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że firma „Euro Cafe” Goran Gligorov, NIP: 725-189-05-03, z siedzibą w 90-764 łódź, Legionów 122/7 (dalej: „Euro Cafe” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma”Euro Cafe” Goran Gligorov, NIP: 725-189-05-03, z siedzibą w 90-764 łódź, Legionów 122/7,
2. z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: „Euro Cafe” Goran Gligorov, 90-764 łódź, Legionów 122/7,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@eurocafe.com.pl
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną  a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,
5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy także w zakresie rozliczeń należności,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
8. ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym,